جلوه گر زیبایی در هنر عکاسی

پرتره تکی

عکس پرتره می تواند تنها از صورت مدل ، نیم تنه و یا تمام قد تهیه شود. موضوع اصلی عکاسی پرتره، بیان حالات و شرایط مدل در هنگام عکاسی و استفاده از تکنیکهای موجود در بهتر ارائه نمودن احوال و شخصیت درونی مدل می باشد